هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

واقعیت ...

                 

                    

                               من  از  زنده گی  سیر َم ...

                               ولی  انگار  نه سر ِ  پیاز َم  نه  ته ِ  پیاز ...

     

            

             

                  

                 

                     

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱