هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ایدئولوژی ...

                      

                         

                            این روزها ...

                            همه  تلاش  می کنند  زیبا بینی  داشته  باشند ... ،

                            حتی  اگر  زیبا شدن  ِ  بینی  خیلی  خرج  داشته  باشد ...

                 

                  

                    

                         

                          

                          

                    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱