هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

توبه تر ...

                      

                           

                           توبه  از  شیطان  ... ؟! ،

                           توبه  از  آدم  ... ؟! ،

                           الهی  ...

                           توبه  از  تو  به ...

                  

                     

                      

                   

                     

                           

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱