هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دار ...

                    

                             

                    برای  ِ  زیر  ِ پا  انداختن ...

                    فرش  ر ا به  دار  می کشند ...

             

            

                   

                  

                         

                     

                          

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱