هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تمنا ...

                       

                      

                        کمی  سخت تر  باش ...

                       می خواهم  آسوده تر  بمیرم ...

                                        

                                          

                                                   

                                               

                                   

                                                       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱