هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شاید ...

                                 

                             

                         شاید بیاید ...

                         شاید بیاید ...

                         شاید بیاید ... ،

                         انگار شاید ...

                         هرگز ترین هرگز ِ دنیاست ...

                         

                               

                                            

                                         

                                             

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱