هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عبور ...

                             

                             

                   سبز و زرد و قرمز و پلیس و طرح و فیلان و بیسار ندارد ... ،

                   همه  از من عبور می کنند ...

                                  

                                             

                                                       

                                              

                                      

                                     

                                         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱