هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

وابسته ...

                       

                    

                سکوت َم  عجیب  به  بودن َت  وابسته  است ... ،

                باشی ...

                دهان َم  به حرف  وا  می شود ... ،

                نباشی ...

                دهان َم  بر  حرف  بسته  می شود ...

                                     

                                             

                                             

                                                    

                                             

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱