هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

الف ...

                            

                             

                                   شعر ِ شاعر ...

                                   از نبود ِ الف ِ قامت ِ دوست ِ ...

              

                       

                          

                         

                          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱