هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جَلّ الخالق ...

                               

                      

                    جَلّ الخالق ... ،

                    آتش ِ همه چیز دود دارد ... ،

                    آتش  ِ دل ِ ما آب ... ،

                    اشک ...

                                             

                                                   

                                                 

                                              

                                            

                                   

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱