هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دیر ...

                      

                               

                       انگار ...

                       هزاران  دیروز  آمده ...

                       فردا  نیامده ...

                                  

                                   

                                        

                                    

                     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱