هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نور ...

                                

                                     

                  روز ها  پرده ی  ِ  اتاق َم   ر ا  بالا  نمی زنم  ...

                  تا  بیرون  تاریک  نشود ...

                                              

                                                     

                                                              

                                                                         

                                               

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱