هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ادبیّات ...

                            

                                  

                          " رفت  و آمد " ...

                          دروغ  ِ محض  است  ... ،

                          رفت  و نیامد  ...

                                          

                                                   

                                                     

                                                      

                                                      

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱