هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نتیجه ...

                                    

                                        

                 پرواز ِ  بی واهمه  از  زمین ِ  شیطان ...

                 سقوط  ِ  پُر واهمه  به آسمان ِ  خدا ست ...

                                              

                                     

                                          

                                                   

                                                      

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱