هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تقدیر ...

                    

                           

                       گاهی  ...

                       تقّ ِ  تقدیر ...

                       زود  در  می آید ...

                                              

                                          

                                                         

                                                 

                                              

                   

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱