هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

صبر ...

                                       

                                              

                               سکوت ...

                               فریادی  است  که  صبر ِ  ایّوب  دارد ...

                                                    

                                                         

                                                     

                                                              

                                                         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱