هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آبرو ...

                      

                           

                        عشق  باشد ...

                        قطره ای  بَس ... ،

                        هلالی  از عین ... ،

                        نقطه ای  از  شین ... ،

                        قدمی  از  قاف ... ،

                        به  خدا  آبروی ِ دامن ِ  سیاه ِ  شب  را ...

                        لکهّ ی ِ  سپید ِ  ماه  خریده  است ...

                                                                              

                                                                 

                                                                 

                                                              

                                                                      

                                                 

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱