هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بدون ِ مرز ...

                                

                                                      

                   دیوار های  ِ خانه ها ...

                   فقط  مرز ِ تنهائی ِ  آدم ها  را لوث  کرده اند ...

                                             

                                              

                                                    

                                                        

                                                            

                                            

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱