هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کتاب ...

                                   

                                        

                       قنوت ِ دست هام ...

                       کتابی  است ...

                       که  تابی  که  دیگر  نیست  را ...

                       در  آن  گریسته ام  ...

                                                   

                                                                   

                                                                           

                                                                  

                                                                       

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱