هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کودک و پادشاه ...

                                                                   

                                               

                             همه ی ِ  ما  لخُت ایم ... ،

                             ولی  انگار  بچّه ها  خوابَ اند ... ،

                             هیچ کس  حقیقت  را  نمی گوید ...

                                     

                                          

                                             

                                           

                                                  

                                    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱