هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

لکنت ...

                                                        

                                                                

                         حرف هام  دیگر ...

                         کلمه کلمه  ادا  نمی شوند ... ،

                         قطره قطره  جاری  می شوند ...

                                                                      

                                                                

                                                                       

                                                                                     

                                                                   

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠