هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ضربُ المثل ...

                                                        

                                                                      

                      از  تو  حرکت  ... ،

                      از خدا ...

                      چاله چوله  و دست انداز و پیچ خطرناک  و ... 

                   

                                                                          

                                                                      

                                                              

                                                                                 

                                                                                   

                                                                  

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠