هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

اشک هام ...

                                                   

                                                         

                       برای ِ این واژه های ِ خیس ...

                       جز بند ِ سکوت ...

                       جائی  برای  پَهن کردن  ندارم ...

                                                  

                               

                     

                   

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠