هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تحمّل نبایدت ...

                                                          

                                                         

                                    

                     تنهائی  و تحمّل  ...

                     ترسناک  است ... ،

                     با هم بودن  و تحمّل  ... 

                     ترسناک تر ...

                                

                                         

                                          

                                

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠