هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حافظ ...

                                                     

                                                      

                      چه حافظ َم ...

                      بر این غزل ترین سکوت هام  ...  

                         

                             

                      

                   

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠