هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خالی ...

            

                                                

                              تنها ...

                             یعنی ...

                             خالی ...

                                

                              

                        

                                      

                             

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠