هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شرمساری ...

                                        

                                                

                         در این تکرار ِ تکراری ... ،

                         فردا ...

                         انگار همان  دیروزی  است ...

                         که  از خجالت َ ش ...

                         در تاریکی ِ  شب  می آید ...

                      

                             

                             

                 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠