هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آتش در گلستان ...

        

          

          

           

                     وااای از گلستانی که میان آتش تن‌ت داری ... ،

                     لعنت ِ خدا بر ابراهیم‌ت ...

             

               

           

            

           

                

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٦