هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

والقلم ...

        

        

           

             هیاهو که باشد، گوش شنوا که نباشد، قلم آبروی کلام را می‌خرد. تا چشم جور

             گوش را بکشد. وقتی‌ قلم به اکسیر ِ سکوت زنگِ صدا را به زر ِ انشا جاودانه

             می‌کند. تا به جادوی قلم چشم‌ها در سکوت بشنوند ...

      

         

        

        

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩٦