هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

به در ...

    

    

               

           گره‌ بر سبزه برِ خلق خوش‌ست وُ برِ من ... سبزه‌رو نازرُخ‌ی با گره‌ای بر موی‌ش

    

    

    

    

   

   

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٦