هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آرامش ...

       

     

           

        

                    تنهایی یعنی روی آرامش را ندیدن . روی ‌‌آرام‌ش را ...

       

      

   

       

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٥