هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عکس ...

         

         

        

         

    پیشانی‌نوشت ما انگار سوختن بود. میان دائم ِ هزارهزار رنگ ِ عکس‌های این‌روزهای شما،

    آن روزها امّا، ما حتّی عکس‌های‌مان هم می‌سوخت ...

       

        

        

       

     

           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٥