هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

زنده‌گی ...

   

  

      

                             زنده‌گی اگر پیچ و تابی هم دارد، باید موهای تو ...

                             زنده‌گی اگر فراز و نشیبی هم دارد، باید سینه‌های تو ...

                             زند‌ه‌گی اگر سپیدی و سیاهی‌ای هم دارد، باید چشمان تو ... ،

                             زنده‌گی اگر ...

                             باید تو ... 

    

   

     

    

    

   

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٠ دی ۱۳٩٥