هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

اقبال ...

         

       

              

            اقبال، در وقت مناسب در جای مناسب بودن نیست. اقبال، در وقت نامناسب در

            جای مناسب بودن‌ست . اقبال، در وقت ِ نامناسب ِ دل‌تنگی در کنار ِ مناسب ِ تو

            بودن‌ست ...

    

      

       

      

    

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٦ دی ۱۳٩٥