هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دل‌تنگی‌ ...

    

     

       

           تنهایی آدم را دیوانه می‌کند. اگر دیوانه‌گی نیست پس چطور بعضی دل‌تنگی‌ها آن‌قدر

           برای‌ت شیرین‌ می‌شوند که اگر چند وقتی به سراغ‌ت نیایند دل‌تنگ‌شان می‌شوی ؟!.

           دل‌تنگ ِ دل‌تنگی‌ . شرح ِ حال ِ دیوانگی . می‌گردی میان ِ انبوه ِ دل‌تنگی‌های ‌ریز و

          درشتی که همه‌ی وجودت را گرفته ، پیدایش می‌کنی . به دل می‌گیری‌اش و دل‌ت باز

          می‌شود از این دل‌تنگی ... ،

          دل‌تنگی‌ . دل‌تنگی‌ ِ یک دل‌تنگی . دیوانه‌گی . تو امّا بخوان تنهایی ...

    

    

   

    

  

     

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٥