هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شور ...

        

             

        

        دل‌م چنان هوس یک مزه‌ی شور کرده که انگار عطش ِ شوری دارم.عجیب است.

        شوری خودش عطش می‌آورد امّا عطش داشته باشی برای شوری . آدم یاد ِ عشق

        می‌افتد . که درد است. که تسکین است. که آدم‌ها درد ِ عشق دارند. که انگار عشق ِ

        درد دارند . که انگار درد ِ تسکین دارند برای تسکین ِ درد ... ،

        مزه‌ی اشک چقدر شور است ...  

       

       

         

         

         

           

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٥