هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پناه ...

              

         

          

             

        تنهایی خیلی ترسناک است. آدم را خیلی می‌ترساند. امّا گاهی هم ترسنا‌ک‌ترین کارها

        از آدمی که خودش خیلی ترسیده  سرمی‌زند ... ،

        تنهام . خیلی ترسیده‌ام. ترسناک شده‌ام. ترسیده‌ی ترس‌‌ناک... ،

        پناه کجاست از این ترس و از این خودم ... ؟

         

           

          

         

        

         

 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ آذر ۱۳٩٥