هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بایر ...

          

         

           

                                   خشکیدم از بی‌عشقی ...
     
        
        
                    
                              
                       
           
            
           
                
.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٥