هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حرف و عمل ...

          

          

         

             

               فرق روشنفکر و متفکّر در این‌ست که روشنفکر می‌گوید از آن راه برو ...

               متفکّر می‌گوید از این راه بیا ...

        

         

         

        

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٥