هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خاطره ...

  

   

  

  

         همه‌ی خاطره‌ها پاک‌شدنی‌اند اما هر خاطره‌ای پاک‌‌کردنی نیست. خاطره‌‌های لعنتی‌ای

         که نمی‌‌‌توانی ، نمی‌خواهی، آن‌ها را با سیل گریه بشویی یا با دست بی‌خیالی پاک کنی.

         انگار که آن خاطره بالاتر از مسیل ِ سیل اشک نِشسته باشد، نشانده شده باشد . انگار

         که درون ِ آن تنگنای دل که خاطره در آن جا ناخوش کرده دست ِ بی‌خیالی نمی‌رود ،

         دست ِ بی‌خیالی نمی‌بَری . تو بگو استیصال. تو بگو دیوانه‌گی ... ،

         همه‌ی خاطره‌ها پاک‌شدنی‌اند اما هر خاطره‌ای پاک‌‌کردنی نیست ...

   

     

   

   

    

 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٥