هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عشق ...

        

        

          

           

                           رفته‌ای و تنهایی تا خود ِ خدا رسیده ...
   
   
   
     
  
   
    
      
     
.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٥