هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شوریده ...

   

  

      

                      شورید‌ه‌گی یعنی فکر کردن به تو برای به تو فکر نکردن ... ،

                      پناه بردن‌ به خیال ِ بودن‌ت ...

                      از چنگ ِ سرسام ِ نبودن‌ت ...

  

   

   

  

   

   

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٥