هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پُر کار ...

          

         

                

              کار تو نیامدن است و کار من انتظار . و چقدر کار روی سرمان ریخته ...
    
     
      
      
      
      
     
        
       
.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۸ مهر ۱۳٩٥