هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شاید ...

    

    

     

                     تو را قسم ...

                     به له‌له ِ انتظار، به مستی ِ خیال ، به خماری ِ دل‌تنگی ، به نشئه‌گی گریه ... ،

                     باش ... ،

                     قدر یک شاید ...

    

     

    

   

    

    

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٥