هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دچار ...

          

        

          

                          به تو دچارم . تنهاییِ مزمن، دل‌تنگی ِ حاد ...
      
       
         
          
         
        
       
            
     
.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٥