هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تو ...

           

         

                      

                      تو اصل مطلب‌ی . باید یک‌راست سراغ تو آمد ...
    
     
       
      
       
      
         
       
.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٥