هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خبر ...

          

            

               

       ای هستی ِ تو هست‌تر از هرچه‌که هست  ...  وی منزلت‌ت نمــــوده هــــر بالا پسـت

       زیــــرک‌دل من به هیـــــچ غـــم پای نـداد  ... جــز دامِ غـــم‌ت که دل ز آن دام نرسـت

        

       

        

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ شهریور ۱۳٩٥