هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دل‌تنگی ...

         

         

          

           اندازه‌ی دل‌تنگی آدم‌ها به دوری است . آدم‌هائی که به همین نزدیکی دل‌تنگ‌اند

           و آدم‌هائی که خیلی دور دل‌تنگ‌اند . دل‌تنگی به اندازه‌ی یک قدم یا دل‌تنگی به

           اندازه‌ی یک‌سفر . خیلی نزدیک ، خیلی دور ...

           دل‌تنگ‌ام ... ،

           انگار قدم‌به‌قدم ... ،

           انگار قدم‌به‌قدم از دورترین سفر ِ دنیا ...

         

        

     

       

     

     

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٦ شهریور ۱۳٩٥