هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بعد ...

         

          

                

          باهم باشیم زیر باران ... ،

          بعد تو بگوئی " من عاشق باران‌م " ... ،

          بعد من بگویم " ولی من عاشق توام " ... ،

          بعد بخندی و بگوئی " منظورم این‌ست که ... " ،

          بعد من سریع حرفت را قطع کنم و بگویم " ولی من منظورم دقیقا همان است "  ...

       

          

        

          

            

        

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٥