هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ترس ...

        

        

         

           وقتی در محدوده‌ای با شعاع نسبتا زیاد دور خودت چند ردیف سیم‌خاردار می‌کشی

           ولی باز هم احساس ترس می‌کنی . بعد خندقی عریض و عمیق محاط این محدوده‌

           می‌کنی . بعدتر احساس می‌کنی شاید کشیدن یک دیوار قطور و مرتفع دور خودت

           کمی از ترس‌ت کم کند . امّا پشت این دیوار هم احساس ترس می‌کنی . همین‌است

           که شروع می‌کنی به کندن چاهی که شاید در عمق‌ آن ...

           ته چاهی محصور ِ دیواری مرتفع و قطور پشت ِ خندقی عریض و عمیق محاط ِ

           حلقه‌حلقه سیم‌های خاردار چقدر ترسناک است ...

      

         

        

        

      

 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٥